Home / Pressure Transmitter

Pressure Transmitter

Rosemount 3051GP2A2B21AB4M5

Rosemount 3051GP2A2B21AB4M5 3051L2AC0FD22AAM5F1 3051L2AG0KD31AAM5I5S1 3051L3AB4DD21AAM5K5 3051L3AC0FD22AAM5F1 3051L3AC0TD21AAM5 3051L3AC0TD21AAM5F3 3051L3AG0KD11ADM5 3051L4AC0TD21AAM5DF 3051L4AH0KD21AAM5 3051S2CD0A2F12A1BB3D2M5L4 3051S2CD1A2A11AJD1E5M5T1 3051S2CG4A2000A1JD1E5M5T1 3051S2LD3AA1B1020DFFJGDBA9SJSTM5 3051S2LG1AA1A1020FFG1DC00E5 3051S2TG1~4A2E11A1AB4E5M5 3051TA1A2B21AS1E5B4 3051TG1A2B21JB4E5M6S5 3051TG1A2B31AB4M5I5 3051TG1~4A2B21AB4M5 3051TG4A2C21BB4E8 3051TG5A2B21AB4M5 3051TG5A2B21JE5B4 3144PD1A1E5B4 375HR1EKL9 375HR1EKLU 375HR1ENA9 644HAE1J6M5Q4K1063 8800DW020SD3E1P1M5 8800DW030SD3N1P1M5 8800DW040SD3E1P1M5 8800DW040SD3N1P1M5 8800DW060SD3E1P1M5 8800DW080SD3E1P1M5 đại lý 3051GP2A2B21AB4M5 | nhà phân phối 3051GP2A2B21AB4M5

Read More »

Rosemount 0068N11C30N120E6

Rosemount 0068N11C30N120E6 0065201D0035N0160XA 0065D01J0080D0100T93E5XA 0065N31J0080D0100T93TBE5XA 0065N31J0080D0120W10A1E5TBXA 0065N31J0150T44XA 0068N11C30N120E6 0068N11N00N120E6 0068R21A30A025T34X8Q4 0078N11C60N120E6 0078R11C30B045T24E6 0185D003K1D0080D0500T10E5XA 0301RC32B11B4P2 0305RC22B11B4L4P2 0305RC32B11B4L4P2 0305RC52B11B4 1151AP5E22B1M4G1 1151DP3S22B3M4D2P2 1151DP4S22B1M1DFL4 1151DP4S22B3M4D2P2 1151DP5S22B1M1C2S2 1151GP4~8S22B3M4D2 1151GP5S22B3M4D2P2 1151GP6S22S1B1 1151GP7S22B3M4D1 1151GP7S22B3M4D2P2 1151LT4SG0Q22DM4 1151LT5SC0T22DM4F1 1151LT6SH0K22DM4F1 2088G3S22A1B4C6M7Q4 248HANAN0XA 3051CA2A22A1BM5B4L4 3051CD0A02A1AM5B1DFH2L4 3051CD2~3A22A1AM5B4DF 3051CG1A02A1AH2B3M5E5DF 3051CG2~5A22A1BM5B4DFL4

Read More »

Bộ biến đổi áp suất 3051S1CD2A2A11A1CC1M504

Bộ biến đổi áp suất 3051S1CD2A2A11A1CC1M504 3051S1CD1A2E12A1AB4D2M5 3051S2CD2A2E12A1AB4M5 3051S2TG2A2E11A1BB4D1E1M5P1Q4Q8QS 3051S1TG3A2A11A1AB4K5M5P1Q4T1 3051S1CD1A4A11A00A01B4C1D1K5L4M5Q4T1 3051S2CD2A2B12A1JB4K5M5 3051S2TG3A2E11A1JD1E5 3051S3CD5A2E12A1AB4M5 3051S1CD2A5C11A1AE5M5Q4 3051S1CD0A2F12A1ABCD2L4M5 3051S2CD3A2E11A1JD1E 3051S2CD3A2E12A1AB4M5 3051S2CD3A2E12A1AB4M5D1D2 3051S2CA0A2E11A1AB4M5D1E6 3051S1CD2A2A11A1BB4K5M5 3051S2CD0A2E12A1B4I1M5P2Q4 3051S2CD3A2F52A2BB3D2L8P0 3051S2TA1A2G11A00Q4 3051S1TG4A2E11A1AB4D1M5 3051S1TG3A2E11A1AB4D1M5 3051S2TG3A2E11B1BB4D1E1M5P1Q4Q8 3051S2TG2A2E11B1BB4D1E1M5P1Q4Q8 3051S1CD2A5E11A1CB4D1D2M5 3051S3CD2A6F12AB1M5Q4P1 3051S2CD3A2F52A1AB1D1D2M5L8P0 3051S2CA0A2F12A1AB1D2L4M5Q4 3051S1CD2A2F12A1AB3M5 3051S2CD2A2A11A1AE5M5Q4Q8/0305RC52B11B4L4 3051S1TG4A2E11A1AB4D1I1M5T1 3051S2CD2A2E12A1AB4M5 3051S1CD1A2E12A1AQ4 3051S2TG2A2E11A1BB4M5D1Q4 3051S2CD3A2A11A1AD1M5P0 3051S1TA1A2E11A1AB4E5M5Q4 3051S1TG4A2E11A1BB4 3051S1TG1A2E11A1AB4D1M5 0305RC32B11B4L4P2 đại lý 3051S1CD2A2A11A1CC1M504 | nhà phân phối …

Read More »

Emerson 6888A-1OXY-4-1-1HT-09

Emerson 6888A-1OXY-4-1-1HT-09 đại lý 6888A-1OXY-4-1-1HT-09 | nhà phân phối 6888A-1OXY-4-1-1HT-09  6888A In-Situ Flue Gas Oxygen Transmitter Emerson 6888A-1OXY-1-1-1HT-00-00-0-0-0-0 Standard Sensing Cell, 18″ Probe, Snubber Diffuser, Standard Probe Housing, Transmitter Electronics, HART Emerson 6888A-1OXY-1-1-5DR-00-00-0-0-0-0 Standard Sensing Cell, 18″ Probe, Snubber Diffuser, Standard Probe Housing, Traditional Architecture (No Transmitter Electronics) Emerson 6888A-1OXY-1-2-1HT-00-00-0-0-0-0 …

Read More »

Bộ chuyển đổi áp suất 1151DP4S52B1DF

Bộ chuyển đổi áp suất 1151DP4S52B1DF 3051CD3A22A1AB4DFTK 1151DP4S22M3B4L4P1 2090PG2S22C1M5 644HNA76 MW-MOK(0) 1151GP3E22B3M1 244-EHNAJ6 01151-0150-002 3051 800PSI/55.2BAR 0-1.6MPA TG2A2B14B4 0-150PSI TG2A2B21AB4 0-150PSI 0~1.6MPa TG4A2B21AB4M5 0~6MPa TG4A2B21AB4M5 3051TG2A2A21KM6 0-1000KPA 3051TG2A2A21KM6 0-600KPA 1151LT5SB 2DMIDF 3311PS1H1()1G2K5 3051CD2A22A1AB4DF 0065D010035D030 0F28E5XA 0065D010035D040 0F28E5XA 1151GPXS22DFM1B LP10-31T 10KVA MST6100 26C06P11 03041 RTG40BA0CP2A000 0G-B8SF00-BL RTG40BA0CP2A000 0G-28SPV0-2C 3051S1CG4A2E12A1JB4 8800CF080SA1N1D1E5M5 1151DP5S22B5-Q4-M4-PE(0-1.87BAR) …

Read More »

Rosemount 305RC52B11

Rosemount 305RC52B11 đại lý 305RC52B11 | nhà phân phối 305RC52B11 Rosemount 8705NSE100C3WOKD Rosemount 3051CD2A22A1AB4M5 Rosemount 305RC52B21 Rosemount 8732EST1A1N0M4 Rosemount 3051CD2A02A12B1M5 Rosemount 3051L2AE0AC22AAM5 Rosemount 1151HP4S22M4B7DF Rosemount 3051CD5A02A1JH2B7K5L4M6T1 Rosemount 3051CD5A02A1JH2S5B7K5L4M6T1P9 Rosemount 3051S1CD1A2E12A1AB4D2M5 Rosemount 3051CD2A22A1AS1M5N1 Rosemount 1199WCC10AFFW71DAA1J Rosemount 3051CG4A22A1JS1L4M6T1 Rosemount 1199WPN59DRFWFGDCA1J Rosemount 3051S2TG2A2E11A1BB4D1E1M5P1Q4Q8QS Rosemount 3051TG4A2B21AS5B4I1Q4 Rosemount 3051CD3A03A1AS5I1Q4 Rosemount 3051CD3A22A1BS2B4I1Q4Q8M5T1 Rosemount 1199DDC66AEFW71DA20 Rosemount 3051TG3F2B21BI1Q8Q4M5T1 …

Read More »

Thiết bị đo áp suất 2051CG3A22A1BB4M4DFQ4

Thiết bị đo áp suất 2051CG3A22A1BB4M4DFQ4 8705NSE100C3WOKD 3051CD2A22A1AB4M5 8732EST1A1N0M4 3051CD2A02A1AH2B1M5 3051L2AE0AC22AAM5 1151HP4S22M4B7DF 3051CD5A02A1JH2B7K5L4M6T1 3051CD5A02A1JH2S5B7K5L4M6T1P9 3051S1CD1A2E12A1AB4D2M5 3051CD2A22A1AS1M5N1 1199WCC10AFFW71DAA1J 3051CG4A22A1JS1L4M6T1 1199WPN59DRFWFGDCA1J 3051S2TG2A2E11A1BB4D1E1M5P1Q4Q8QS 3051TG4A2B21AS5B4I1Q4 3051CD3A03A1AS5I1Q4 3051CD3A22A1BS2B4I1Q4Q8M5T1 1199DDC66AEFW71DA20 3051TG3F2B21BI1Q8Q4M5T1 3144PD1A1E5B5 3051L2AEOAD22AAM5 3051CD2A22A1AS1N1M5 1199WDB10AFFW71DAA1 2051TG3A2C1DB4M5I5 2051CD3A22A1AM5B4 1151GP7S22M3B1 3051CD2A52A1AB4M5 3051S1TG3A2A11A1AB4K5M5P1Q4T1 3051S1CD1A4A11A00A01B4C1D1K5L4M5Q4T1 3051CD1A27B1JM6B4DFK5L4 3051CD2A22A1AS8B4Q4Q8/1199DCC63DFFWGGDA002E 2051L2AG0KD21AAM5D4 3051CD2A27B1JM6B4DFK5L4 3051TG2A2B21JB4K5M6Q4Q8 3051TG4A2B21JB4K5M6 3051CD0A02A1AM5B3H2L4 3051CG1A22A1AB4M5 3051CD3A27B1JM6B4DFK5L4 3051CD2A22A1JB4E5M6DF 3051CG4A22A1JB4I5L4M6 3051L2AGOKA21AAK5M5 3051CG1A22A1BB4I5M5 3051CD4A22B1JB4K5L4M6 3051CG5A22A1JB4I5L4M6 …

Read More »

Thiết bị đo áp suất 3051GP3A2B21AB4M5Q4

Thiết bị đo áp suất 3051GP3A2B21AB4M5Q4 3051TG2A2B21JS1I5M5/1199WDA95ARTW30DAA54 3051CD3A22A1BM5B4 3051GP3A2B21BB4M5 3051CD2A22A1BM5B4 3051CD2A22A1AS2M5B4I5/1199DCD59AFFWG5DA00 3051L4AH0XD11AAM5 3051L3AG0XD21AAM5 3051CD1A22A1BB4L4M5DF 3051CD2A22A1JB4E5M6L4Q4 3144PD5AE1M5B4F5C4Q4C2 3051TG3A2B21BM5 3051L3AB0GD21AAE5L5M5 3051CD5A27B1JM6B4DFK5L4 3051CD1A22A2AB4K5M5P2 3051CD2A22B1AB4K5M5T1Q4 3051CD4A22B1AB4K5M5T1Q4 3051TG3A2B21AB4K5M5T1Q4 3051CA1A22A1JB4K5L4M6DF 3051CD2A22A1AB4M5Q4Q8A0229S2/1199DDC72ARTW10DAA5 3051L3ACOTD11ABM5F7A3032 3051DP4A22A1BS1M5-1199WDAB3KFFW9EDB00E 3051DP4A23A1BS1M5DF-1199WDAB3KFFWJGDB00 3051CG5A22B1AB4M5 3051TG2A2B21AB4M5 3051CD4A22A1AS2B4I1Q4HR5 3051CD2A22A1AS2M5B4I1Q4HR5 3051TG3A2B21AB4M5Q4S1HR5 3051CD0A02A1BH2B3L4M5 3051CG4A02A1BH2B3L4M5 3051CD2A02A1BH2B3L4M5 3051CG5A02A1BH2B3L4M5 3051TG1A2B21AB4E5M5S1/1199WDC54KFFWGGDA000 3051CD4A22B1JB4K5L4M6S5 3051CD2F22A1KS2I1B4/1199DDB56ARFW22DAA3GT 3051CD2F02A1KSJI1L4M6Q4Q8T1C1 3051TG2A2B21AB4M5Q4 3051TG3A2B21AB4 3051TG1A2B21AB4 3051TG4A2B21BB4E5M5 3051CD0A02BH21JB4K5L4M6 3051TG2A2B21CB4E5M5P1Q4Q8S5 3051CG4A22A1BB4M515DF 3051CD2A22A1BB4M5I5DF 3051TG3A2B21BB4I1Q4Q8M5 …

Read More »

Cảm biến 2088G2S22A4B4E4

Cảm biến 2088G2S22A4B4E4 đại lý 2088G2S22A4B4E4 | nhà phân phối 2088G2S22A4B4E4 | rosemount 2088G2S22A4B4E4 3051GP3A2B21BB4M5 3051CD2A22A1BM5B4 3051CD2A22A1AS2M5B4I5/1199DCD59AFFWG5DA00 3051L40XD11AAM5 3051L3AG0XD21AAM5 3051CD1A22A1BB4L4M5DF 3051CD2A22A1JB4E5M6L4Q4 3051GP3A2B21AB4M5Q4 3144PD5AE1M5B4F5C4Q4C2 3051TG3A2B21BM5 3051L3AB0GD21AAE5L5M5 3051CD5A27B1JM6B4DFK5L4 3051CD1A22A2AB4K5M5P2 3051CD2A22B1AB4K5M5T1Q4 3051CD4A22B1AB4K5M5T1Q4 3051TG3A2B21AB4K5M5T1Q4 3051CA1A22A1JB4K5L4M6DF 3051CD2A22A1AB4M5Q4Q8A0229S2/1199DDC72ARTW10DAA5 3051L3ACOTD11ABM5F7A3032 3051DP4A22A1BS1M5-1199WDAB3KFFW9EDB00E 3051DP4A23A1BS1M5DF-1199WDAB3KFFWJGDB00 3051CG5A22B1AB4M5 3051TG2A2B21AB4M5 3051CD4A22A1AS2B4I1Q4HR5 3051CD2A22A1AS2M5B4I1Q4HR5 3051TG3A2B21AB4M5Q4S1HR5 3051CD0A02A1BH2B3L4M5 3051CG4A02A1BH2B3L4M5 3051CD2A02A1BH2B3L4M5 3051CG5A02A1BH2B3L4M5 3051TG1A2B21AB4E5M5S1/1199WDC54KFFWGGDA000 3051CD4A22B1JB4K5L4M6S5 3051CD2F22A1KS2I1B4/1199DDB56ARFW22DAA3GT 3051CD2F02A1KSJI1L4M6Q4Q8T1C1 3051TG2A2B21AB4M5Q4 3051TG3A2B21AB4 …

Read More »