Địa chỉ: 9/120, Cự Khôi, Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: 077 2321 888
E-mail: tdh.elec@gmail.com