Home / Pressure Transmitter / Bộ chuyển đổi lưu lượng CD2A02A1AC1M5BCH204

Bộ chuyển đổi lưu lượng CD2A02A1AC1M5BCH204

Bộ chuyển đổi lưu lượng CD2A02A1AC1M5BCH204

Sensor: CMFS010M313N0A3DZZ
Transmitter: 2400SIA11B3EZZZ”
Flowtube: 8002A-WCR-PJGFGZ-A,
Wafer connection DN50, Lining material: Ceramic,
Electrode material: Platinum,
Transmitter: IMT25-PEATB11M-BG”
2051CD1A22A1BB4M4DFQ4
1/2NPT, 316L, 62.2 mbar
2051CG3A22A1BS1B4M4Q4/
1199WDE56DPFWJGDA00
DN80, 316L, 2.5bar”
2051L3AE0TD22ABM4Q4,
DN80, Tantalum, 2.5bar”
2051TG2A2B21BB4M4Q4
1/2NPT, 316L, 10.3bar”
2051TG3A2B21BS1B4M4Q4
1199WDE56DEFWGGDB20
DN50-I100, HastelloyC, 55bar
2051TG2A2B21BS1B4M4Q4
1199WDE56DFFWGGDA00,
DN50, 316L, 10.3bar”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *