Home / Sensor / Rosemount 499ATRDO-54-VP

Rosemount 499ATRDO-54-VP

Rosemount 499ATRDO-54-VP

Part Number Alternate P/N Model Option 1 Option 2
Rosemount 499ADO-54 499ADO54 Dissolved oxygen sensor No selection No selection
Rosemount 499ADO-54-60 499ADO5460 Dissolved oxygen sensor Optimum EMI/RFI protected cable No selection
Rosemount 499ADO-54-VP 499ADO54VP Dissolved oxygen sensor Variopol connection No selection
Rosemount 499AOZ-54 499AOZ54 Dissolved ozone sensor No selection No selection
Rosemount 499AOZ-54-60 499AOZ5460 Dissolved ozone sensor Optimum EMI/RFI protected cable No selection
Rosemount 499AOZ-54-VP 499AOZ54VP Dissolved ozone sensor Variopol connection No selection
Rosemount 499ACL-01-54 499ACL0154 Free chlorine Sensor No selection Not available with chlorine sensor
Rosemount 499ACL-01-54-60 499ACL015460 Free chlorine Sensor Optimum EMI/RFI protected cable Not available with chlorine sensor
Rosemount 499ACL-01-54-VP 499ACL0154VP Free chlorine Sensor Variopol connection Not available with chlorine sensor
Rosemount 499ACL-02-54 499ACL0254 Total chlorine sensor No selection Not available with chlorine sensor
Rosemount 499ACL-02-54-60 499ACL025460 Total chlorine sensor Optimum EMI/RFI protected cable Not available with chlorine sensor
Rosemount 499ACL-02-54-VP 499ACL0254VP Total chlorine sensor Variopol connection Not available with chlorine sensor
Rosemount 499ACL-03-54 499ACL0354 Monochloramine sensor No selection No selection
Rosemount 499ACL-03-54-70 499ACL035470 Monochloramine sensor No selection Low flow cell included
Rosemount 499ACL-03-54-60 499ACL035460 Monochloramine sensor Optimum EMI/RFI protected cable No selection
Rosemount 499ACL-03-54-60-70 499ACL03546070 Monochloramine sensor Optimum EMI/RFI protected cable Low flow cell included
Rosemount 499ACL-03-54-VP 499ACL0354VP Monochloramine sensor Variopol connection No selection
Rosemount 499ACL-03-54-VP-70 499ACL0354VP70 Monochloramine sensor Variopol connection Low flow cell included
Rosemount 499ATrDO-54 499ATrDO54 Trace dissolved oxygen sensor No selection No selection
Rosemount 499ATrDO-54-70 499ATrDO5470 Trace dissolved oxygen sensor No selection Low flow cell included
Rosemount 499ATrDO-54-60 499ATrDO5460 Trace dissolved oxygen sensor Optimum EMI/RFI protected cable No selection
Rosemount 499ATrDO-54-60-70 499ATrDO546070 Trace dissolved oxygen sensor Optimum EMI/RFI protected cable Low flow cell included
Rosemount 499ATrDO-54-VP 499ATrDO54VP Trace dissolved oxygen sensor Variopol connection No selection
Rosemount 499ATrDO-54-VP-70 499ATrDO54VP70 Trace dissolved oxygen sensor Variopol connection Low flow cell included

đại lý 499ATRDO-54-VP | nhà phân phối 499ATRDO-54-VP | đại lý rosemount 499ATRDO-54-VP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *