Home / UPS / Đại lý Liebert

Đại lý Liebert

Đại lý Liebert

đại lý phân phối liebert | bộ lưu điện liebert | nhà phân phối liebert | ups liebert | bộ lưu điện ups emerson

Extended Battery Pack for GXT3
GXT3-48VBATT EXTENDED BATTERY CABINET for GXT3 700VA, 1000VA, 1500VA, and 2000VA
GXT3-72VBATT EXTENDED BATTERY CABINET for GXT3-3000RT230
GXT3-240VBATTCE EXTENDED BATTERY CABINET for GXT3-5000RT230/GXT3-6000RT230
GXT3-240RTVBATT EXTENDED BATTERY CABINET for GXT3-10000RT230
GXT3-240TBATTCE EXTENDED BATTERY CABINET for GXT3-10000T230/GXT3-10000T220
GXT3CABLE48V1 GXT3 BATTERY CABLE 48 VOLT 1 FOOT LONG
GXT3CABLE48V6 GXT3 BATTERY CABLE 48 VOLT 6 FOOT LONG
GXT3CABLE72V1 GXT3 BATTERY CABLE 72 VOLT 1 FOOT LONG
GXT3CABLE72V6 GXT3 BATTERY CABLE 72 VOLT 6 FOOT LONG
GXT3CABLE144V1 GXT3 BATTERY CABLE 144 VOLT 1 FOOT LONG
GXT3CABLE144V6 GXT3 BATTERY CABLE 144 VOLT 6 FOOT LONG
GXT3CABLE240V1 GXT3 BATTERY CABLE 240 VOLT 1 FOOT LONG
GXT3CABLE240V6 GXT3 BATTERY CABLE 240 VOLT 6 FOOT LONG
GXT2-GXT3 Battery Connection Cable
GXT2-GXT3C48V1 Adapter battery cable for GXT2-GXT3 500-2000VA 1.5ft long
GXT2-GXT3C48V6 Adapter battery cable for GXT2-GXT3 500-2000VA 6ft long
GXT2-GXT3C72V1 Adapter battery cable for GXT2-GXT3 3000VA 1.5ft long
GXT2-GXT3C72V6 Adapter battery cable for GXT2-GXT3 3000VA 6ft long
GXT2-GXT3C240V1 Adapter battery cable for GXT2-GXT3 4500-6000VA 230V 1.5ft long
GXT2-GXT3C240V6 Adapter battery cable for GXT2-GXT3 4500-6000VA 230V 6ft long
GXT2-GXT3C240VT Adapter battery cable for GXT2-GXT3 10000VA 230V Tower 1.5ft long
GXT2-GXT3C240VR Adapter battery cable for GXT2-GXT3 10000VA 230V Rack 2ft long
Accessories for GXT2/GXT3
IS-WEBCARD Intellislot OpenComms Web and SNMP management card for GXT2
RMKIT18-32 Rackmount Kit for GXT3
Micropod Maintenance Bypass Switch (for GXT2/GXT3/PSI)
MP2-210K Micropod Maintenance Bypass Switch for 10A
MP2-220L Micropod Maintenance Bypass Switch for 16A
Load Transfer Switch (LTS)
02352247 Load Transfer Switch 10A C14 input, 6 way C13 outlets
02352244 Load Transfer Switch 16A IEC309 input, 6 way C13 and 1 way C19 outlets
02352190 Load Transfer Switch 16A C20 input, 6 way C13 and 1 way C19 outlets
02353758 Load Transfer Switch 32A hardwired input, 4 way C13 and 4 way C19 outlets

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *